Közbeszerzési tudnivalók

A közbeszerzés tárgya

 A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót.

Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a Kbt. 1. mellékletébenfelsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt.

A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

Az ajánlatkérő

 1. természetes személy (velük egy tekintet alá esik az egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó) számára a Közbeszerzési törvény alanyi mentességet biztosít
 2. a klasszikus ajánlatkérők a Közbeszerzési törvény 22. §-ban nevesített ajánlatkérők. Pl. a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a közalapítvány
 3. gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek, egyházak, társadalmi szervezetek stb.  

Becsült érték

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 36-40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgál-tatást kell érteni. 

Eljárásrendek

A Közbeszerzési törvény két eljárásrendet különböztet meg

  1. nemzeti (egyszerű) eljárásrend,
  2. közösségi eljárásrend.

két eljárásrend értékhatárokhoz kötött, így a becsült érték és a közbeszerzés tárgya szerint kell meghatározni, hogy beszerzést melyik eljárásrend alapján kell megvalósítani.

Értékhatárok

Nemzeti eljárásrend :

  1. Árubeszerzés, szolgáltatás : 8 millió Ft.
  2. Építési beruházás : 15 millió Ft.

Közösségi eljárásrend :

 • Árubeszerzés, szolgáltatás
  klasszikus ajánlatkérők esetében: 32.861.250,- Ft
  egyéb ajánlatkérő esetében : 50.737.770,- Ft
 • Építési beruházás : 1.273.702.050,- Ft

Az egyszerű eljárás hirdetmény nélküli eljárása

Árubeszerzés, szolgáltatás becsült értéke ha nem éri el a 25 millió Ft-ot, építés beruházás becsült értéke a 80 millió Ft, akkor ajánlattételi felhívásával hirdetmény feladása nélkül három ajánlattevő felé fordulhat az ajánlatkérő közvetlenül.

Hirdetményfeladás

2010. július 01-től külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell a hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsának megküldeni. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenőrzéséért díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a klasszikus ajánlatkérőket. A hirdetmények ellenőrzéséért a Közbeszerzések Tanácsa polgári jogi felelősséggel tartozik az egyszerű eljárásrendben. A hirdetmény ellenőriztetése kötelező Eu. támogatott beszerzés esetében.

Hasznos információk

A közbeszerzési eljárás során az 5/2009. (III. 31.) IRM alapján alkalmazandó iratminták megtalálhatók a www.kozbeszerzes.hu jogszabályi környezet/hirdetmény- minták fejezet alatt.

A honlap ugyancsak lehetőséget ad arra, hogy közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tanácsadót keressenek a jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok fejezet alatt.         

A Közbeszerzések Tanácsának egyik feladata a közbeszerzési eljárásokat támogató, segítő tevékenység, ennek keretében kérdéseket is lehet elé terjeszteni email címükre.

Hirdetményminták

Nyilatkozatminták

A törvény és a kapcsolódó jogszabályok

 • a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.) az EU által támogatott projektek esetén 2004. január 01-től alkalmazandó az időközi módosításokkal kiegészítetten, legutóbbi átfogó módosítása a 2010. évi CXXIX tv. alapján történt, mely 2010. szeptember 15-én lépett hatályba,
 • 215/2010. Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról,
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet,
 • 5/2009. IRM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról