Pályázati eljárás útmutató

Lépésről lépésre

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében az ajánlatkérőnek a közbeszerzési terve alapján elkészített hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsán keresztül meg kell küldenie az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának, ahol közzéteszik a TED-adatbankban. A megjelenést követően a hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítőben is közzéteszi.
A hirdetmények közzétételét a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságához benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

Az eljárások megindítása

A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni. Az ajánlatkérő dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek mellett tartalmazza a szerződéstervezetet is.
Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.

Az eljárás további menete

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt minden döntéséről tájékoztatni. Az eredményhirdetésre meg kell hívni az ajánlattevőket.
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződést az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban kell megkötni.
A jogszabály két szakaszból álló eljárásnak nevezi a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást, továbbá a versenypárbeszédet. Ezek az eljárások részvételi szakaszból (felhívás, jelentkezés, elbírálás, eredményhirdetés) és ajánlattételi szakaszból állnak.

Jogorvoslat

A közbeszerzési eljárás érintettjei jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Közbeszerzések Tanácsa mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

Közbeszerzési szerződések típusai

A közbeszerzési szerződéseknek két alapvető típusa a kormányzati és a közüzemi szerződések.

Kormányzati szerződések

A kormányzati szerződésnek 3 típusa van.

  • Az építési beruházási szerződéseket, beruházások végrehajtása, illetőleg azok megtervezése és végrehajtásakor kell alkalmazni.
  • Az árubeszerzési szerződéseket termékek adásvételekor, továbbálízing, bérleti, valamint adásvétel és a bérlet egyéb formáiban történő beszerzések esetén kell alkalmazni.
  • Szolgáltatás-beszerzési szerződések körébe a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződések tartoznak.

Pályázatok benyújtása

A közbeszerzési törvény pontosan meghatározza a közbeszerzési ajánlatokkal kapcsolatos követelményeket.\

A jogszabály előírja az ajánlatokra vonatkozó fomai követelményeket, a ajánlattételi határidő és az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályokat, a benyújtás, felbontás és az elbírálás szabályait. Megkötéseket tartalmaz továbbá az értesítés és a szerződés megkötésére vonatkozóan.

  • Ajánlattevői útmutató

A jogszabály szerint ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig